Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Privacy:
Alle door u beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt. Uw achtergelaten gegevens worden alleen gebruikt in onze administratie en uw E-mail gegevens worden verwerkt op onze E-mailinglijst. Op uw verzoek kunt u deze gegevens inzien, eventueel laten corrigeren en verwijderen.

Bezoekgegevens:
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens tot personen kunnen worden herleid. Het gaat om het bijhouden van gegevens zoals de meest geraadpleegde pagina’s of producten, met het doel de inrichting van de site te optimaliseren.

IL Rovigo zal geen klantgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe op grond van dwingende Nederlandse wettelijke regels verplicht wordt door hiertoe bevoegde instanties.

Prijzen:
Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW (invoerfouten voorbehouden). Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan dat op uw emailbevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen. Indien de situatie op de grondstoffenmarkt zich wijzigt en we genoodzaakt zijn om een prijsverhoging door te voeren stellen wij u hiervan op de hoogte, waarna u het recht toekomt van de aankoop af te zien.

Productinformatie:
In deze webwinkel zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft.

De tot standkoming van de overeenkomst:
Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en zo spoedig mogelijk verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld de hoogte van het totaalbedrag van uw bestelling, openstaande facturen of uw betalingsgedrag in het verleden. Uiteraard nemen wij dan direct contact met u op (uiterlijk binnen 2 werkdagen). Ook als u onder een andere naam of adres bestelt en wij hebben gegronde reden om aan te nemen dat het om dezelfde persoon gaat hebben wij het recht uw bestelling te weigeren.

Om aankopen te kunnen doen via deze website moet u minimaal 16 jaar oud zijn. Bent u jonger, dan dient u toestemming te hebben van uw ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het doen van aankopen.

Levering:
Alle producten uit de webwinkel hebben wij normaal gesproken op voorraad. Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, dan leveren wij in principe het product uit na telefonisch contact of per E-mail voor een nader te noemen datum. Indien een wij een besteld product niet op voorraad hebben, maar wel een kwalitatief gelijkwaardig product in ons assortiment hebben, dan zullen wij u dit gelijkwaardige product tegen dezelfde prijs leveren. Heeft u daar bezwaar tegen, dan mag u het (ongeopende en ongebruikte) product kosteloos aan ons retourneren.

Klanten afkomstig uit Nerderland en overige landen; na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling over het algemeen binnen 1 à 2 werkdagen verzonden via TNT Post.

Klanten afkomstig uit België; na ontvangst van uw betaling, wordt uw bestelling op de eerst volgende donderdag bij de Belgische Post aangeboden.

Bedenktijd:
U heeft gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van het bestelde product het wettelijk recht de koop zonder opgaaf van redenen te ontbinden. U dient ons schriftelijk van deze ontbinding op de hoogte te stellen en het ongeopende product per omgaande aan ons te retourneren, na ontvangst waarvan wij binnen 30 dagen het betaalde aankoopbedrag aan u zullen retourneren. Het product dient zich in de oorspronkelijke verpakking te bevinden en mag uiteraard niet gebruikt zijn. Dit ontbindingsrecht komt u niet toe indien het een product betreft dat aan bederf onderhevig is, snel bederft of snel verouderd.

Ruilen / Retourneren:
Het omruilen of retourneren van een artikel is alleen mogelijk indien het desbetreffende artikel onbeschadigd en niet geopend is geweest. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de klant, m.u.v. een artikel dat door ons afgestuurd is, maar door u niet besteld blijkt te zijn, of dat een door ons geleverd artikel niet blijkt te werken. Wij zullen ten aller tijden de nodige service verlenen als een klacht gegrond blijkt te zijn.

Aansprakelijkheid:
IL Rovigo aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade).

Inpakfouten:
Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 8 dagen na bezorging, Telefonisch of per E-mail: info@ilrovigo.nl aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product binnen 48 uur toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over het retour sturen van het foutief toegestuurde product.

Garantie:
Het geven van adviezen is op eigen verzoek en verantwoordelijkheid.
IL Rovigo neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend indien en voor zover de adviezen niet het gewenste resultaat zouden hebben.

Klachten, geschillen en / of toepasselijk recht:
Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per E-mail: info@ilrovigo.nl aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, of de bevoegde rechter in uw kanton of arrondissement. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht:
IL Rovigo heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat IL Rovigo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan IL Rovigo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Betaalwijze:

Online betalen:
U kunt in de webwinkel online betalen met iDEAL. Al meer dan een miljoen mensen per maand betalen hun internetaankopen via iDEAL. Waarom? Omdat u met iDEAL gewoon in de internetbankiersite van uw eigen bank betaalt. Gemakkelijk én veilig.
U rekend hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Als u al internetbankiert, dan kunt u op een eenvoudige wijze uw bestelling online afrekenen bij uw eigen bank (Postbank, ABN/AMRO-bank, ING-bank of RABO-bank). Wij zullen uw bestelling altijd aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met u opnemen om te overleggen hoe dit verder af te handelen. Bij het uitblijven van de levering kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen, zodat wij voor u kunnen uitzoeken waar het pakket zich bevindt. Alle online betaalsystemen bieden wij zonder extra kosten aan.

Indien de betaling via iDeal niet wilt lukken, dan kunt u het verschuldigde bedrag ook middels internetbankieren overschrijven op Postbankrekening: 5160957 t.n.v.: IL Rovigo te Sluis met vermelding van uw factuurnummer, dat u per E-mail ontvangen hebt.

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling over het algemeen binnen 1 à 2 werkdagen bij TNT Post aangeboden.

Vooruitbetalen:
Bestelling met een vooruitbetaling houden wij maximaal 14 dagen in behandeling. Nadat de 14 dagen verstreken zijn wordt u telefonisch of middels een E-mail op de hoogte gebracht. Reageert u niet binnen de dan gestelde termijn, dan wordt uw order geannuleerd. Om vooruitbetalingen goed te kunnen genereren gebruik dan als betalingskenmerk uw factuurnummer.

U kunt u betaling overschrijven op:
Postbankrekening: 5160957 t.n.v.: IL Rovigo te Sluis
IBAN: NL 03 PSTB 0005 1609 57 BIC: PSTBNL21 (vanuit het buitenland m.u.v. België).

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling over het algemeen binnen 1 à 2 werkdagen bij TNT Post aangeboden.

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling op de eerst volgende donderdag bij de Belgische Post aangeboden.

Bestellen lukt niet, of u wilt liever niet via de site bestellen:
Bestellen via de webwinkel lukt niet, of u wilt liever geen gebruik maken van onze webwinkel, maar toch een product bij ons bestellen, dan kunt u uw bestelling plaatsen via het Formulier of via de Fax. Na ontvangst van uw order sturen wij u m.b.v. de E-mail of de fax een factuur, waarin wij u vriendelijk verzoeken het verschuldigde bedrag van de bestelde goederen plus verzendkosten op onze rekening over te maken.

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling over het algemeen binnen 1 à 2 werkdagen bij TNT Post aangeboden en bij een bestelling vanuit België wordt deze op de eerst volgende donderdag bij de Belgische Post aangeboden (zie Vooruitbetalen).

Wilt u Telefonisch bestellen, dan nemen wij, nadat u de bestelling geplaatst hebt, zo spoedig mogelijk contact op om u te laten weten wat het totaalbedrag (inclusief verzendkosten) zal zijn. Wij geven u dan ook de gegevens die u nodig heeft om het bedrag te kunnen overmaken.

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling over het algemeen binnen 1 à 2 werkdagen bij TNT Post aangeboden en bij een bestelling vanuit België wordt deze op de eerst volgende donderdag bij de Belgische Post aangeboden (zie Vooruitbetalen).

Verzending:
Verzendingen binnen Nederland en naar overige landen gaan via TNT-POST, uitgezonderd pakketten voor België, die worden bij de Belgische-POST aangeboden. TNT-POST bezorgd binnen Nederland in principe de eerstvolgende werkdag.

Standaard tarief Nederland: € 6,95 (0 - 10kg).
(vanaf 10kg wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht, wat het verzendtarief voor uw bestelling zal zijn).
Vanaf € 100,- besteding, berekenen wij geen portokosten.

Een aantal artikelen op deze site kunnen door een standaard brievenbus, dus na bestelling wordt het verzendtarief aangepast en de teveel betaalde verzendkosten worden terug op uw rekening gestort, mits deze artikelen apart besteld worden.

IL Rovigo is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of te late levering door TNT-POST, of door Postdiensten in andere landen.

Indien een verkeerd adres of postcode wordt opgegeven en dient daarom het pakket voor de 2e maal aan de desbetreffende Posterijen aangeboden te worden, dienen de verzendkosten ook 2 maal betaald te worden.

Verzendingen voor België gaan via DE POST.
DE POST bezorgd binnen België in principe de eerstvolgende werkdag.
Standaard tarief België: € 5,70 (0 - 2kg) - € 7,70 (2 - 10kg) - € 9,70 (tot 30kg).
(vanaf 20kg wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht, wat het verzendtarief voor uw bestelling zal zijn).

Een aantal artikelen op deze site kunnen door een standaard brievenbus, dus na bestelling wordt het verzendtarief aangepast en de teveel betaalde verzendkosten worden terug op uw rekening gestort, mits deze artikelen apart besteld worden.

IL Rovigo is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of te late levering door DE POST.

Indien een verkeerd adres of postcode wordt opgegeven en dient daarom het pakket voor de 2e maal aan de desbetreffende Posterijen aangeboden te worden, dienen de verzendkosten ook 2 maal betaald te worden.

Verzendingen voor landen binnen Europa gaan via TNT-POST.
Standaard tarief Europa: € 13,10 (tot 2kg) - € 19,50 (2-5kg)- € 25,20 (5-10 kg)
(vanaf 5kg wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht, wat het verzendtarief voor uw bestelling zal zijn).

IL Rovigo is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of te late levering door TNT-POST, of door Postdiensten in andere landen.

Een aantal artikelen op deze site kunnen door een standaard brievenbus, dus na bestelling wordt het verzendtarief aangepast en de teveel betaalde verzendkosten worden terug op uw rekening gestort, mits deze artikelen apart besteld worden.

Tarief overige landen: na plaatsing bestelling, wordt u telefonisch of via de E-mail hierover benaderd.

IL Rovigo is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of te late levering door TNT-POST, of door Postdiensten in andere landen.

Disclaimer:
Voor alle onderwerpen op deze site geldt:
Daar wij geen controle op het gebruik van de genoemde producten kunnen uitoefenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ontstaan door onkundig gebruik, onvoorzichtigheid of schade direct of indirect uit de toepassing voortspruitend.

Indien van toepassing geldt voor de op deze site gekochte producten:
Lees voor het gebruik van de op deze site gekochte producten altijd aandachtig de informatie op de verpakking en/of de bijsluiter.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
IL Rovigo noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor commercieel gebruik d.m.v. druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IL Rovigo te Sluis.

Pastacreaties Il Rovigo

Ook maakt Il Rovigo originele creaties van pasta volgens eigen ontwerp.

Pasta, heerlijk om te eten, maar ook zeer geschikt om creatief mee te werken. Zo hebben we bij Il Rovigo zowel pasta jurken als pasta hoeden gemaakt. Hieronder enkele foto's van de creaties die met trots werden gedragen door mijn dochters Amy & Lizzy.

In de hoeden en jurken waren zo'n 30 verschillende soorten pasta verwerkt.

 

 

 

 

 

        

         

 

 

 

 

 

Lees meer

Contact gegevens

Il Rovigo specialiteiten & delicatessen
Kapellestraat 13,
4524 CW Sluis
M: 06-53521667
Info@ilrovigo.nl

Lees meer

Recept van de maand,

                                                   

Jonge bladsla met verse kaas & aardbeien,

                                                                                                                                            

     - 75 gram jonge bladsla (diverse soorten)

     - 250 gr aardbeien

     - 75 gram kapucijners (uit de peul)

     - 200 gr verse kaas of ricotta

     - 1 rode ui (in halve ringen)

     - 5 eetlepels dadel/vijgen balsamico

 

* Kook de kapucijners in water met zout in 6 minuten beetgaar, giet ze af en spoel ze in een zeef  onder stromend water koud.

* Verdeel de sla over 4 kommen, schep er met een lepeltje kleine bergjes kaas op. Leg daarna de aardbeien en uien ringen erop en bestrooi ze daarna met de kapucijners.

* Besprenkel de salade met de dadel/vijgen balsamico

* Serveer met vers gebakken broodjes

Lees meer